Teflontilsætning til motorolie

Artikel fra Touring Nyt 4/94 og gengivet med tilladelse fra TN og Hans Kærlyt - tak for det!

Til forbedring af motorolien findes der i handlen efterhånden en del tilsætningsmidler. En del af disse baserer sig på plastmaterialet Teflon, eller PTFE som det rettelig hedder. Hvor gode er disse midler egentlig? Gavner eller skader de motoren? Er det fup eller hvad?

Gennem tiden er der en del motorcyklister, der har udtrykt ønske om at få afprøvet nogle af de motorolier, der findes i handlen. Ideelt set kunne dette så udmønte sig i en rangfølge af de bedste olier specielt til motorcykler. Hvis en sådan afprøvning skal have bare en smule seriøsitet over sig, vil det kræve næsten uanede resourcer. At foretage en sådan afprøvning af bare et beskedent antal olier er en opgave, som ligger langt ud over de økonomiske rammer for et blad som Touring Nyt.

Heller ikke inden for området olietilsætningsmidler vil der være økonomisk basis for sådan en afprøvning. Det er så her, man har mulighed for at kaste et blik syd for grænsen for der at finde et magasin, som netop har taget dette emne op. Det tyske blad Motorrad, som er et større foretagende med over 50 ansatte og i alt 5 udgivne blade, alene i Tyskland, har afprøvet 2 olietilsætningsmidler af typen Teflon. Det er resultaterne af denne afprøvning, der skal redegøres for her.

Alene det faktum, at der til afprøvningen blev benyttet 3 nye Ducati 900 SS'ere, vidner lidt om de økonomiske rammer, der kræves. Nu er Ducati som bekendt ikke et mærke, det vrimler med på de danske landeveje. Tyskernes valg af denne maskine begrundes med, at det er en hårdt belastet luftkølet motor, som, dens kvaliteter til trods, er kendt for at slide ventilstyrene forholdsvis hurtigt. Personligt mener jeg desuden, at Motorrad altid har haft et godt øje specielt til italienske Ducati

Inden der overhovedet blev kørt en meter på cyklerne, blev motorerne adskilt og kritiske steder blev der opmålt til senere sammenligning. Der blev nu foretaget indkøring af motorerne med den foreskrevne motorolie, nemlig Agip T4 Super Racing, som er en højkvalitets syntetisk olie. Efter 1.000 km fik maskinerne skiftet olie (til samme type). Desuden fik de to påfyldt to forskellige teflon-tilsætningsmidler. Det ene var et produkt ved navn Metabond, mens det andet hed Slick 50. Til forskel fra Slick 50 findes Metabond mig bekendt ikke på det danske marked, men til trods for dette kan resultaterne god være interessante.

Inden Ducati'erne kom ud at rulle igen, blev der foretaget målinger af motorernes drejningsmoment, max effekt samt kompressionstryk. Disse målinger blev gentaget ved 2.000 km, 6.000 km og ved 12.000 km, hvorefter motorerne blev adskilt til nøjere granskning. For om muligt at få et tydeligere billede af tilsætningernes virkning blev cyklerne bevidst sendt ud pa et hårdt program. I dette indgik der 30 heftige omgange pa Nürburg-Ring, en længere omgang bjergkørsel i Alperne med 14 pasovergange. Desuden lange motorvejsstrækninger med fuldgas. Alt i alt en kraftig påvirkning af motorerne, såvel mekanisk som temperaturmæssigt.

Efter de 12.000 km viste motoren uden tilsætning kun et minimalt slid på cylindre, ventilstyr for indsugning og stemplet i den liggende cylinder. Tydeligere slid var der på stemplet i den stående cylinder og på stempelringe.

For motoren med Metabond var sliddet i cylindrene en aneIse større end i motoren uden tilsætning. Sliddet på stemplerne, specielt det i den stående cylinder viste sig at være noget større end referencen. For stempelringene var sliddet til gengæld ringere, mens den for udstødningsventilstyrene var tydeligt kraftigere. På de temperaturmæssigt højt belastede dele som cylindre, stempler og ventilstyr har Metabond tilsyneladende en negativ effekt på slidforholdene.

For Slick 50 var slidtagen for cylindre og stempler stort set som på referencemotoren, mens den for stempelringene var mindre. For ventilstyret for udstødsventilen ved den stående cylinder var sliddet dog lidt større en uden tilsætning.

Med hensyn til benzinforbrug var det tydeligt, at forbruget i indkøringsfasen var lavere end på de sidste 9.000 km. Der var også små forskelle de tre maskiner imellem, men der er ikke noget der tyder på, at forskellene skulle være betinget af olietilsætningerne.

Med et olieforbrug på 4.000 km pr. liter havde motoren med Slick 50 det laveste forbrug. Motoren med Metabond kørte 2.300 km/I, mens Ducati'en uden olietilsætning kørte 2.800 km/I. Af forskellige årsager blev olieforbruget på maskinerne målt noget uregelmasssigt, hvilket desværre bevirker, at man ikke direkte kan henføre forskellene i forbruget til tilsætningsmidlerne.

Kompressionsmålinger på de 3 maskiner viste ved 1.000 km alle det billede, at de stående cylindre havde et lavere kompressionstryk end de liggende. Størst forskel på cylindrene var der på motoren uden olietilsætning, og denne forskel holdt sig indtil testperiodens udlø. For motorerne med olietilsætning skete det besynderlige, at kompressionstrykket gradvist arbejdede sig hen mod den samme værdi i begge cylindre og faktisk bevirkede mere tætte motorer end motoren uden tilsætning. Forskellene var dog ret små.

Med hensyn til motorernes momentforløb og maxeffekt var der så godt som ingen effekt fra olietilsætningerne. De effektmæssige forskelle, der var at spore på de 3 maskiner ved testperiodens start, var helt de samme ved testens afslutning. Heller ikke på tomgangshastigheden kunne man på de tre maskiner konstatere ændringer som følge af olietilsætninger.

Ud over de rent objektive konstateringer kom testkørerene med visse subjektive betragtninger. Alle var enige om, at gearskiftet føltes mere letgående efter påfyldning af olie-additiverne. Nogen forskel på den mekaniske støj fra motorerne kunne man dog ikke konstatere.

agiphund

Agip 4T uden tilsætning Agip 4T med Metabond Agip 4T med Slick 50
Cylinderoverflade Ringe slid. Tydelige rivninger. Noget slidt. Lette rivninger Ringe Slid. Lette rivninger
Stempel Lette rivninger. Tilkørsel overstået Kraftige rivninger. Noget slidt Middel rivninger. Knap nok tilkørt
Ventilsæde indsugning God tilstand God tilstand God tilstand
Ventilsæde udstødning God tilstand. Minimal tilkoksning Lette brandmærker Lette belægninger
Ventiler indsugning Lette oliebelægninger En del belægninger Næsten uden belægninger
Ventiler udstødning Lette oliebelægninger Let tilkoksning Let tilkoksning
Stempelpindsbøsning God tilstand Stærk misfarvning og let tæring, pga. høj temp. God tilstand

Konklusion

Det er helt klart, at man på grund af de store forventninger, som man på baggrund af reklamen for produkterne har haft til disse, må skuffes over resultaterne. Det gælder ihvertfald for de to Ducati'er i forbindelse med den fuldsyntetiske Agip T4 motorolie. På visse punkter har der i forhold til maskinen uden tilsætning efter 12.000 km kunnet konstateres både forbedringer og det modsatte. Kun for stempelringenes slid var der tilløb til en forbedring, mens motoren med Metabond til gengæld generelt var mere slidt.

Hvad skal man så mene om det hele. Fup eller fakta? Tja... undersøgelsen med de tre Ducati'er er efter min bedste vurdering ikke i stand til at tydeliggøre de fordele, der måtte være ved Metabond og Slick 50. Uanset hvad man mener om olietilsætning, bør det i det mindste være noget, man afholder sig fra, mens motorcyklen er under fabriksgarantien.